ACSACS22BoardİletişimGiriş

Evolokumab Pediatrik Ailesel Hiperkolesterolemide Güvenli ve Etkili

Yazan Ramazan Asoğlu
Kategori Koroner
Eylül 03, 2020
2 dak okunur

ACS22 Çeşme, 23-25 Eylül 2022

Şimdi ön kayıt yaptırın!
Kayıt olun!

PCSK9 monoklonal antikoru evolokumab (Repatha, Amgen) randomize kontrollü bir çalışmada plasebo ile karşılaştırıldığında ezetimib ile birlikte ya da ezetimib olmadan zaten statin almakta olan heterozigot ailesel hiperkolesterolemili (AH) pediatrik hastalarda LDL kolesterolü %38 oranında etkili bir şekilde düşürdü ve iyi tolere edildi.

Dr. Daniel Gaudet (MD, PhD, Montreal Üniversitesi, Quebec, Kanada) “HAUSER-RCT, bir PCSK9 inhibitörünün pediatrik AH’de ilk plasebo, kontrollü, randomize ve en büyük çalışmasıdır”.

“Evolokumab plasebo grubundaki %6 azalma ile karşılaştırıldığında LDL kolesterolde %44 oranında mükemmel bir azalma sağladı ve bu çalışma bu hasta popülasyonunda ilacın güvenliğini ve etkililiğini gösterdi.” Çalışma ayrıca, evolokumab’ın bu hasta grubunda iyi tolere edildiğini ve yan etkilerinin plasebo ile benzer olduğunu kanıtladı.

“Bazı çalışmalarda hastalar, pediatrik popülasyonda aylık enjeksiyonlu bir ilaç kullanmayı uygun görmedi ancak bu bizim çalışmamızdaki bir sorun değildi.” dedi Gaudet. “Aylık enjeksiyon fikri hastalar tarafından kabul edildi ve bu nedenle hiçbir hasta tedaviden vazgeçmedi.”

HAUSER-RCT çalışması 29 Ağustos’ta online Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) 2020 Kongresi’nde sunuldu ve eşzamanlı olarak New England Journal of Medicine’de yayınlandı. “Beş kıtadaki 23 ülkeden hastaların çalışmaya katılımı ile bu çalışma, dünya çapında pediatrik AH hastalarında evolokumab’ın güvenliği ve etkililiğinin doğru bir resmini sunmaktadır,” şeklinde belirtti Gaudet. 24 haftalık, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bu çalışmaya ezetimib ile birlikte ya da ezetimib olmadan zaten statin alan, LDL kolesterol seviyesi 130 mg/dL veya daha fazla ve trigliserid seviyesi 400 mg/dL veya daha az olan 10 ila 17 yaş aralığında 157 hasta dahil edilmişti.

Hastalar aylık subkutan Evolokumab (420 mg) veya plasebo enjeksiyonları almak için 2:1 oranında randomize edildi. 24. haftadaki sonuçlar: LDL kolesterol düzeyinde başlangıca göre ortalama değişim yüzdesi, Evolokumab grubunda −%44,5 plasebo grubunda −%6,2 idi ve fark −%38,3 idi (p<.001). LDL kolesterol düzeyindeki mutlak değişiklik, Evolokumab grubunda −%77,5 plasebo grubunda −%9,0 idi ve fark −68,5 idi (p<.001). Diğer lipit değişkenlerindeki sonuçlar evolokumab grubunda plaseboya göre belirgin şekilde daha iyiydi. Tedavi süresince oluşan advers olayların insidansı evolokumab ve plasebo grubunda benzerdi. Laboratuvar anormallikleri açısından gruplar arasında farklılık izlenmedi.

Gaudet şunu belirtti: AH, 250’de 1 kişiyi etkileyen dünya çapında en yaygın genetik hastalıktır. Tedavi edilebilir bir hastalık, bu yüzden bu hastaların belirlenmesi önemlidir ancak çoğuna tanı konamamakta ve tanı alan hastaların yalnızca %15 ila %20’si. “Pediatrik AH hastalarının çoğunluğu statin ve ezetimib ile hedef LDL seviyelerine ulaşabilmekte ancak hastaların %5 ila %10’u ek tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Evolokumab’ın bu hastalar için güvenli ve etkili olduğunu ve bu boşluğu doldurmak için kullanılabileceğini göstermiş olduk”.

Gaudet “Hastalık ne kadar ciddi olursa olsun AH tedavisinde tüm durumları tedavi edebileceğimizi şimdi söyleyebiliriz. Ancak AH’nin tanısını iyileştirmek için zorluklar hala devam etmektedir. Bir ailede AH’li bir kişi varsa tüm aile bireylerinin test edilmesi çok önemlidir. AH’yi tedavi etmek için ilaçlarımız artık yeterince etkilidir ve bundan dolayı bu hastalığı teşhis etmemek için hiçbir neden yoktur.” diye belirtti.

Kaynak:

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresi 2020. 29 Ağustos 2020’de sunulmuştur. N Engl J Med. 29 Ağustos 2020’de online olarak yayınlandı


Önceki Yazı
RATE-AF Çalışması Kalıcı AF’de Hız Kontrolünde Digoksini Güçlendiriyor

Ramazan Asoğlu

Adıyaman EAH

sponsorlu icerik
SPONSORLU İÇERİK

İlgili Yazılar

Statinler Nonobstrüktif KAH olan hastalarda MI ve Mortaliteyi Azaltıyor
Ağustos 21, 2021
1 dak
© 2022, Tüm Hakları Saklıdır.

Kısayollar

Editör olunHakkımızdaACS22İletişim

Sosyal Medya